top of page

Zásady používání souborů cookie

Používáme cookies

 

Můžeme je umístit pro analýzu našich údajů o návštěvnících, pro zlepšení našeho webu, ukázání personalizovaného obsahu a pro poskytnutí skvělého zážitku z webu. Pro více informací o cookies používáme otevřené nastavení.

Zásady ochrany osobních údajů


 

 

1. Kdo Vaše údaje zpracovává
Správce osobních údajů dle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidel týkajících se volného pohybu osobními údaji (dále jen „GDPR“) je společnost Jan Šťastný, IČO: 72198991, se sídlem: Ruská 99, Mariánské Lázně 353 01, Česká republika (dále jen: „Správce“) a jako Správce budeme zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s následujícími zásadami.
Správce nepověřil žádného zpracovatele, aby jednal jménem Správce z hlediska ochrany osobních údajů.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb na Online-Gallery.shop. Údaje se týkaly:
Umělec (vystavovatel, autor, prodejce) a Návštěvník (kupující, sběratel)
• e-mailová adresa
• celé jméno
• název ulice a č.
• město a kód města
• stát
• heslo v zašifrované podobě

3. Proč zpracováváme osobní data
Oprávněný zájem na zpracování ochrany osobních údajů je zakotven v plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a dále 1 v oprávněném zájmu Správce pro poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f) GDPR. Cílem je provedení Vaší objednávky.

4. Kdo má přístup k Vašim údajům
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.
Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům v nezbytně nutném rozsahu, jsou:
• osoby, které mají na starosti náš technický provoz a správu našich služeb;
• osoby, kterým poskytujeme údaje pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek;
• platební brány.
Veškeré údaje jsou uchovávány na území České republiky.
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a vyřizování nároků z těchto smluv (v případě předplaceného předplatného), a následně po dobu 10 let od ukončení smlouva. Jakékoli ze svých níže uvedených práv můžete kdykoli využít.

5. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů
Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Bez vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytovat naše služby.
Podle GDPR jste vůči naší organizaci oprávněni:
a) požadovat přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, a jste oprávněni získat přístup ke svým osobním údajům a dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
b) požadovat opravu vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud jsou nesprávné,
c) požadovat v určitých případech výmaz vašich osobních údajů (právo „být zapomenut“),
d) požadovat omezení Vašich osobních údajů,
e) získávat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturované, aktuálně používané a strojově čitelné podobě a jste oprávněni tyto údaje předat jinému správci,
f) uplatnit v určitých případech reklamaci nebo stížnost proti zpracování údajů,
g) být v určitých případech informován o porušení zabezpečení osobních údajů,
h) máte další práva uvedená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 poté, co nabude právní moci.
O kterékoli z těchto práv lze požádat na níže uvedených kontaktních údajích. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme vás bez zbytečného odkladu, vždy do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informovat o přijatých opatřeních. Tuto lhůtu lze v případě potřeby z důvodu složitosti a počtu požadavků prodloužit na další dva měsíce.
V případě neschválení Vaší žádosti jsme povinni Vás bez zbytečného odkladu do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat o důvodech nepřijetí opatření. V určitých případech, kdy je váš požadavek nepřiměřený nebo nedůvodný (zejména v případě nadměrného opakování požadavku), nejsme povinni v souladu s GDPR vaši žádost zcela nebo částečně splnit. V takových případech vám můžeme uložit přiměřený poplatek odrážející administrativní náklady spojené s podáním požadovaných informací nebo komunikací nebo provedením požadované akce. Jako subjekt údajů máte v každém případě právo obrátit se přímo na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud po obdržení vaší žádosti budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.
V případě, že se domníváte, že naše organizace zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně nebo jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo požádat o soudní ochranu.

6. Jak nás můžete kontaktovat?
V případě, že máte jakékoli dotazy nebo chcete uplatnit svá oprávněná práva či vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, můžete nás kontaktovat na naší e-mailové adrese: elame@post.cz. Svůj požadavek můžete podat také poštou na naši adresu: Jan Šťastný Peokopa Velikého 720, Tachov 347 01
Pokud si přejete zrušit odběr našeho newsletteru, můžete tak učinit jednoduše prostřednictvím odkazu, který je vždy přiložen do jeho konce.
Pro ověření vaší totožnosti vás můžeme požádat, abyste svou totožnost prokázali adekvátním způsobem. Jedná se o preventivní opatření k omezení přístupu k vašim osobním údajům neoprávněným osobám.

bottom of page